Παρασκευή, 2 Σεπτεμβρίου 2016

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ - ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2016

ΜΗ ΞΕΧΑΣΩ

Α. Φ. Μ.
ΑΜΕΣΑ
         ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΑ                      
         ΜΗΝΥΜΑΤΑ09/09/2016

Μεταβολή φορολογικής κατοικίας (Αιτήσεις - Προσκόμιση δικαιολογητικών)

Να υποβάλουν, το αργότερο έως την τελευταία εργάσιμη ημέρα του πρώτου δεκαήμερου του μηνός Μαρτίου του φορολογικού έτους που ακολουθεί το φορολογικό έτος αναχώρησης, στο Τμήμα Συμμόρφωσης και Σχέσεων με τους Φορολογουμένους της Δ.Ο.Υ. όπου είναι υπόχρεοι υποβολής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος ως φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδας αίτηση και να προσκομίσουν, το αργότερο έως την τελευταία εργάσιμη ημέρα του πρώτου δεκαήμερου του μηνός Σεπτεμβρίου του φορολογικού έτους που ακολουθεί το φορολογικό έτος αναχώρησης τα δικαιολογητικά.12/09/2016

Υποβολή δήλωσης στην αρμόδια Τελωνειακή αρχή από πρόσωπο που πραγματοποιεί ενδοκοινοτική απόκτηση καινούργιου μεταφορικού μέσου
                   (Φορολογική περίοδος: Αυγούστου)26/09/2016

Υποβολή ανακεφαλαιωτικού πίνακα ενδοκοινοτικών αποκτήσεων και παραδόσεων αγαθών και λήψεων υπηρεσιών (Φ4 και Φ5) προηγούμενου μήνα
                    (Φορολογική περίοδος: Αυγούστου)
27/09/2016

Μηνιαία δήλωση απόδοσης παρακρατούμενων φόρων (άρθρο 64 του Ν. 4172/2013)
                    (Φορολογική περίοδος: Ιουλίου)30/09/2016


1.       Υποβολή δήλωσης πληροφοριακών στοιχείων μισθώσεων ακίνητης περιουσίας
                    (Φορολογική περίοδος: Αυγούστου)

2.       Υποβολή στατιστικής δήλωσης (INTRASTAT) για τις ενδοκοινοτικές συναλλαγές (αποκτήσεις και παραδόσεις) του προηγούμενου μήνα
                    (Φορολογική περίοδος: Αυγούστου)

3.       Υποβολή περιοδικής δήλωσης Φ.Π.Α., για τους υποκείμενους στο φόρο που τηρούν βιβλία Γ’ κατηγορίας του Κ.Β.Σ.
                   (Φορολογική περίοδος: Αυγούστου)

4.       Υποβολή περιοδικής δήλωσης ΦΠΑ σε περίπτωση οριστικής παύσης των εργασιών ή διακοπής των υπαγομένων σε Φ.Π.Α δραστηριοτήτων του υποκείμενου
                   (Φορολογική περίοδος: Αυγούστου)

5.       Μηνιαία δήλωση απόδοσης παρακρατούμενων φόρων από μισθωτές υπηρεσίες (Άρθρο 60 του Ν. 4172/2013)
                   (Φορολογική περίοδος: Ιουλίου)

6.       Τελευταία εργάσιμη μέρα του μήνα για να πληρωθεί το ΙΚΑ του προηγούμενου μήνα
                   (Φορολογική περίοδος: Αυγούστου)

7.       Υποβολή ΑΠΔ μέσω διαδικτύου του προηγούμενου μήνα
                   (Φορολογική περίοδος: Αυγούστου)

8.       Υποβολή δικαιολογητικών για επιδοτούμενα προγράμματα ΟΑΕΔ τρίμηνου
(Φορολογική περίοδος: 05,06,07/2016)

9.       ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΦΟΡΟΣ 0,5% με το ΦΠΑ
         (Τέλος διαμονής παρεπιδημούντων)

10.     Δήλωση ειδικού φόρου κινηματογράφων προηγούμενου μήνα
                   (Φορολογική περίοδος: Αυγούστου)
11.     Προσωρινή δήλωση απόδοσης από τους δικηγορικούς συλλόγους προκαταβλητέου φόρου επί των δικηγορικών αμοιβών και παρακρατούμενου φόρου επί των μερισμάτων
                   (Φορολογική περίοδος: Αυγούστου)

12.     Δήλωση και απόδοση του φόρου που παρακρατείται στις αμοιβές για τεχνικές υπηρεσίες, αμοιβές διοίκησης, αμοιβές για συμβουλευτικές υπηρεσίες και άλλες αμοιβές για παρόμοιες υπηρεσίες
          (Φορολογική περίοδος: Αυγούστου)

13.     Ενημέρωση βιβλίων σε τήρηση διπλογραφικών βιβλίων προηγούμενου μήνα

14.     Υποβολή συγκεντρωτικών καταστάσεων πελατών-προμηθευτών


ΠΡΟΣΟΧΗ:


Ειδικές προθεσμίες υποβολής δηλώσεων, μπορούν να ενημερώνονται και από το λογιστικό γραφείο.

Παρακαλείσθε για την αποφυγή τυχόν αβλεψιών ή τυπογραφικών λαθών να ελέγχετε ξανά τις ημερομηνίες.